TR  /  EN

Sürdürülebilir Kalkınma

Birleşmiş Milletler 1987 yılında sürdürülebilir kalkınmayla ilgili hedefi şu şekilde belirtmiştir:

"Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılayabilme imkanlarını tehlikeye atmadan temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmaktır."

Kaynak:  United Nations. 1987."Report of the World Commission on Environment and Development General Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987. Retrieved: 2007-04-12

Hizmetlerimiz

 • GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması

  Sürdürülebilirlik raporu, ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim performansı konularında bilgiler içeren organizasyonel bir rapordur.

  Sürdürülebilirlik raporlamasının faydaları nelerdir?
  Sürdürülebilirlik raporu organizasyonlara performanslarını ölçme, hedef belirleme ve değişim yönetiminde yardımcı olur. Pozitif ve negatif etkileri paydaşlarıyla paylaşmalarını sağlar.

  Global Reporting Initiative kısa adıyla GRI kimdir?
  GRI, Sürdürülebilirlik Raporlama Rehberi hazırlayarak sürdürülebilir global ekonomiye katkı sağlayan global network’e sahip sekreteryası Amsterdam Hollanda’da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.

  Kimler GRI uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması hazırlar?
  Her sektörden binlerce kurum ve kuruluş, sürdürülebilirlik performansını anlamak ve paylaşmak için GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Rehberini kullanmaktadır.


  SUSTAiNOVA GRI’ın organizasyonel paydaşıdır. GRI sürdürülebilirlik rehberi ilkeleriyle uyumlu Türkiye’deki ilk sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamış olan deneyimli ekibimizle sürdürülebilirlik performans ve uygulamalarınızı ilgili paydaşlarınızla paylaşmanızda yardımcı oluyoruz. Uzman ekibimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) çalışmalarınızda da en kapsamlı desteği sağlamaktadır.
 • Paydaş İlişkileri Yönetimi

  Güven temelli ve şeffaf paydaş ilişkileri geliştirilmesinde yardımcı oluruz. İlgili paydaşlar ve kapsam belirlenir, organizasyon ve paydaşlar için önemlilik (materiality) değerlendirmesi yapılır.

  Paydaş ilişkileri neden önemlidir?
  Paydaşların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle sosyal sürdürülebilir kalkınma ve eşitlik fırsatı yakalanmış olur. Paydaşları bilgilendirir, eğitir ve bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur. Organizasyonun risk ve itibar yönetimine katkı sağlar. Sorunların çözülmesinde yardımcı olur. Pazar ve kültürel dinamikler hakkında bilgi kazanılmasını sağlar.
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

  Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarımız ilgili Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) standart serisine (ISO 14040) uygun olarak gerçekleştirilir.

  Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi nedir?
  Yaşam döngüsü değerlendirmesi, ingilizce kısaltılmasıyla (LCA) ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca (hammadde elde edilmesinden, üretim, kullanım, yaşam sonu değerlendirmesi, geri dönüşüm ve bertaraf (beşikten mezara)) çevresel yönleriyle inceler ve potansiyel çevresel etkilerini belirlenmesinde yardımcı olur.

  Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin (LCA) faydaları nelerdir?
  • Ürünlerin ve hizmetlerin çevresel performansını geliştirmeye açık alanları belirleme
  • Çevresel performansı etkileyen önemli göstergeleri oluşturma
  • İlgili paydaşları bilgilendirme
  • İtibar ve prestij yönetimi

  Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin aşamaları nelerdir?
  Yaşam döngüsü değerlendirmesinin dört aşaması bulunmaktadır:
  • Amaç ve Kapsam
  • Envanter oluşturma
  • Etki değerlendirme
  • Yorumlama

  Yaşam Döngüsü Değerlendirme Çerçevesi
  Direkt Uygulamalar:
  • Ürün geliştirme ve iyileştirme
  • Stratejik planlama
  • Toplumsal politika oluşturulması
  • Pazarlama
  • Diğer

  Ürün çevre beyani (EPD)
  Ürün çevre beyanı (EPD) çalışmalarımız, yaşam döngüsü metodolojisi kullanılarak ilgili ISO 14025 standardına uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

  Günümüzde, ürün ve hizmetlerin nicel çevresel etkilerini öğrenmeye yönelik talepler giderek artmaktadır.

  İngilizce adıyla Environmental Product Declaration (EPD) yani Çevresel Ürün Beyanı, ürün ya da hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımı ve böylece olumsuz çevre etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Çevresel ürün beyanı EPD, nicel çevresel bilgiler açısından aynı işlevi gören ürünlerin karşılaştırılmasına olanak sağlar.

  SUSTAiNOVA Sürdürülebilirlik Danışmanlık olarak deneyimli ekibimizle Çevresel ürün beyanının (EPD) hazırlanmasından, gerekli başvuruların yapılıp, onayın alınmasına kadarki tüm süreçte en kapsamlı danışmanlık hizmetini veririz.

  Deneyimli yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) uzmanlarımızla birlikte yapılan değerlendirmelerde EPD hazırlanacak yani çevresel verileri beyan edilecek ürünün ya da ürün grubunun kapsam ve iş akış planının sınırlarının belirlenmesinde rehberlik ederiz. Yaşam Döngüsü Değerlendirme (LCA) sonuçlarının onay için başvurulacak EPD operatörü tarafından istenen bilgilerin listesini oluştururuz. İlgili üretim sürecini inceler ve ürün ve üretim sürecine özgü hangi verilerin toplanacağını belirleriz. Açıklayıcı metinleri hazırlarız. Toplanan verileri yaşam döngüsü değerlendirmesinde iş akış planının modellemesini yaparız. Deneyimli ekibimiz yaşam döngüsü değerlendirmesi raporunu oluşturup, gerekli değerlendirmeleri yapar. EPD operatörüne onay başvurusunu yapar ve onayın alınması için gerekli tüm işlemleri yürütürüz.

  (Environmental Product Declaration, EPD) Çevresel Ürün Beyanı nedir?
  Bilimsel bir metodoloji olan yaşam döngüsü değerlendirmesine (LCA) dayalı olarak çevresel bilgilerinin beyanıdır. Çevresel ürün beyanı (Environmental Product Declaration, EPD) ISO 14025’e göre hazırlanan üçüncü tip deklarasyondur. Uluslararası ölçekte kabul gören bir sistemdir ve bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmaktadır. Çevresel ürün bildirimlerinin (EPD) hazırlanmasında ürün sınıflandırma kuralları (PCR) esas alınır.

  Çevresel beyanın (EPD) amacı nedir?
  EPD, Çevresel ürün beyanı, doğrulanmış ve net nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımı ve böylece olumsuz çevre etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

  Üçüncü tip çevre beyanları, aynı faydayı sağlayan ürünlerin, beyan edilen çevresel performans üzerinden karşılaştırılmasına olanak sağlar. Böylelikle satın alma kararında ürüne ait çevresel performansın göz önünde bulundurulmasına imkan tanır. Ürüne ait çevresel bilgilerin toplumla şeffaf olarak paylaşılması, performansın iyileştirilmesi için de motive edici bir araç olur.

  Çevresel ürün beyanının (EPD) faydaları nelerdir?
  • Avrupa Birliği (AB) yasal mevzuatına uyum
  • Uluslararası tanınırlık
  • Yeşil bina pazarında tercih edilmek
  • Sektörde rekabet avantajı
  • Ürün yaşam döngüsü sürecinde en yoğun çevresel etkilerin olduğu süreçlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir üretime geçiş
  • Üretim süreci ve üründe inovasyon

  Çevresel ürün beyanı EPD, yeşil tedarikte nasıl fayda sağlar?
  Çevresel ürün beyanı EPD hazırlanmasında kullanılan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojisi ürünün fabrika üretiminden önceki (upstream) hammadde çıkarım aşamasından başlar ve fabrika çıkışından sonraki (downstream) transfer, kullanım aşaması ve bertaraf ve yaşam sonu bilgileri dahil edilerek full yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılabilir. Böylelikle tedarik zincirindeki potansiyel çevresel etkilerde bu çalışmada ortaya çıkarılmış olur.

  Çevresel ürün beyanları (Environmental Product Declaration, EPD) yeşil binalarda neden tercih edilir?
  Çevresel ürün beyanlı, yani EPD’li ürünler, Breeam, Leed vb yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ilave kredi puanları kazanılmasına imkan tanımaktadır.

  İnşaat/yapı sektöründe Çevresel ürün beyanı, EPD’lerin amacı nedir?
  Yapı sektöründe EPD’ler, binaların ve diğer inşaat hizmetlerinin çevresel açıdan değerlendirilmesinde sağlıklı temel bilgilerin oluşturulmasında hizmet eder. Sürdürülebilir bina değerlendirmelerine temel teşkil edecek bilgiler oluşturur.

  Çevresel ürün beyanı, EPD nasıl hazırlanır?
  Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) esaslıdır ve yasam döngüsü verileri, yaşam döngüsü envanteri (LCI) veya ISO 14040 Standart serisine uyumlu olan bilgi ve ilgili çevre bilgileri temel alınarak hazırlanır. SUSTAiNOVA Sürdürülebilirlik Danışmanlık olarak deneyimli ekibimizle Çevresel ürün beyanının (EPD) hazırlanmasından, gerekli başvuruların yapılıp, onayın alınmasına kadarki tüm süreçte en kapsamlı danışmanlık hizmetini veririz.

  Çevresel Ürün Beyanı EPD hazırlanırken hangi çevresel etki kategorilerine bakılır?
  Çevresel ürün bildirimi EPD hazırlanırken, ilgili ürüne ait ürün sınıflandırma kurallarına (PCR) bağlı olarak çeşitli çevresel etki kategorilerine bakılır. Bunların bazıları aşağıda yer almaktadır.

  • Küresel ısınma potansiyeli (kg CO2-eqv)
  • Ozon tabakasını inceltme potansiyeli
  • Asidifikasyon potansiyeli
  • Ötrofikasyon potansiyeli
  • Fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli
  • Fosil enerji kaynaklarının tüketilmesi

  Çevresel ürün beyanı EPD geçerlilik süresi nedir?
  Mevcut sistemde, çevresel ürün beyanı EPD’lerin 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

  Çevresel ürün beyanı EPD’ler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 • Karbon Yönetimi

  Sera gazı emisyonlarınız GHG Protocol ve ISO 14064 standardına uygun olarak hesaplanır. İlgili presipler çerçevesinde değer zinciriniz tanımlanır, organizasyonel ve operasyonel sınırlar belirlenir. Emisyon kaynakları belirlenir. Hesaplamalar için referans yıl seçimi yapılır. Deneyimli ekibimiz seragazı hedeflerinin oluşturulmasında da danışmanlık desteği sağlar.

  Seragazı (GHG) emisyon envanterinin faydaları nelerdir?
  • Seragazı kaynaklı riskleri yönetmek
  • Seragazı azaltım fırsatlarını belirlemek
  • Seragazı hedeflerini belirlemek

  GHG protokolüne göre hangi kapsamlarda hesaplamalar yapılır?
  GHG Protokolüne göre zorunlu olan Kapsam 1 ve 2 ile gönüllülük esasına dayanan kapsam 3 için seragazı (GHG) hesaplaması yapılır.

  GHG Protokolüne göre değer zinciri boyunca emisyon ve kapsamlar aşağıdaki şemade gösterilmektedir.Denk Design